Code voor Ethiek en Zakelijk gedrag

De Code voor Ethiek en Zakelijk Gedrag van Ingenico (de “Code”) wil verzekeren dat onze zakelijke praktijken voldoen aan de toepasselijke wetten, reglementen en ethische normen, terwijl het verder een cultuur van integriteit bevordert. De laatste versie werd op 1 februari 2020 goedgekeurd.

De Code beschrijft de verbintenissen van de groep in termen van de ethiek en de naleving van de nationale en internationale regels. Het geeft Ingenico en alle verbonden ondernemingen en dochterbedrijven een gemeenschappelijke reeks principes voor integer zakendoen.

Alle werknemers en vertegenwoordigers van Ingenico dienen zich altijd volgens de integriteitswaarden te gedragen en de interne en externe normen van de groep te eerbiedigen.

Dit is de grondslag van onze bedrijfscultuur en alle medewerkers en vertegenwoordigers moeten de Code naleven.

De Code definieert de op de activiteiten van de groep toepasselijke normen en gedragingen voor werknemers en zakelijke relaties (in het bijzonder leveranciers en onderaannemers). Meer bepaald:

  • wil het verzekeren dat de groep op een wettige wijze en integer zakendoet;
  • garandeert het een minimum van rechten voor alle werknemers; en
  • bevordert het een gemeenschappelijk bedrijfscultuur die de aandeelhouders, werknemers en derde partijen ten goede komt.

Nicolas Huss, CEO, Ingenico: Eerlijkheid en eerbied voor de hoogste integriteitsnormen staan centraal in ons dagelijkse gedrag. Wij streven in het bijzonder naar de bescherming van de internationaal erkende Mensenrechten en de strijd tegen fraude en corruptie.

Matthieu Destot, EVP Bank and Acquirers Business Unit: De Code zal ons niet alleen helpen om het vertrouwen dat onze klanten ons schenken te vergroten, maar zal ook onze reputatie als een betrouwbare leider in de betaalindustrie versterken.

Paula Felstead, Chief Technology Officer: Wij leven in een omgeving waarin wij vertrouwde partners nodig hebben. Ons gezamenlijke doel is om de opportuniteiten van onze markten te benutten terwijl we ons eendrachtig achter de normen en verbintenissen van deze Code scharen.

Églantine Delmas, EVP Risk, Audit, and Compliance: Deze Code is fundamenteel in ons streven om de compliancecultuur in het geheel van de groep te versterken. De uitlijning op deze principes zal verzekeren dat wij allemaal dezelfde normen delen en samen de toon zetten voor ethisch gedrag en compliance in alle activiteiten van Ingenico.

Stéphanie Fougou, General Counsel: Compliance staat centraal in de prestaties van ons bedrijf. Deze Code herbevestigt ons engagement voor ethisch en compliant zakendoen op basis van internationale normen en beste praktijken. Elk van ons is verantwoordelijk voor de dagelijkse toepassing hiervan.

Deze Code maakt deel uit van de Interne Regels van Ingenico en omvat in de bijlagen het Meldingsbeleid van de groep, het Beleid voor geschenken en gastvrijheid van de groep en het Anticorruptiebeleid van de groep.

Een bezorgdheid?

Ingenico moedigt medewerkers en derde partijen aan om hun legitieme bezorgdheden openlijk te uiten. 

Opdat zij vrijuit zouden kunnen spreken – en in het bijzonder met het oog op problemen die werknemers zouden kunnen krijgen wanneer zij een inbreuk op de regels van de Code melden – heeft Ingenico een specifiek klokkenluidersysteem ingevoerd bereikbaar via: [email protected] (de “Ethische Lijn”) om bezorgdheden te melden. De Ethische Lijn staat ook open voor derde partijen van Ingenico, zoals werknemers van onze leveranciers, klanten of onderaannemers. Het gebruik van de Ethische Lijn is niet verplicht maar vult de gebruikelijke methoden om informatie door te geven aan.


De Ethische Lijn kan worden gebruikt om bepaalde inbreuken te melden, zoals uitgelegd in het bij de Code gevoegde Meldingsbeleid van de groep. Dergelijke meldingen moeten op objectief geformuleerde informatie gebaseerd zijn. Opzettelijk misbruik van de Ethische Lijn zal niet worden geduld. 

 

Meldingen via de Ethische Lijn die deze regels niet volgen, kunnen niet in aanmerking worden genomen.
Voor meer informatie nodigen wij u uit de voorwaarden voor de behandeling van meldingen in het bij de Code gevoegde Meldingsbeleid van de groep te lezen.

Gelieve er rekening mee te houden dat Ingenico geen enkele inbreuk op de principes van de Code duldt. Ingenico kan beslissen om een relatie met een derde partij die de Code niet naleeft af te wijzen of een bestaande relatie te beëindigen.